Satser 2017

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse med bil har for 2017 gått ned til 3.50,- pr km for all kjøring. Det er ikke lenger 10 øre mer for kjøring i Tromsø. Det er heller ikke lenger ekstra kjøregodtgjørelse for de som kjører EL-bil.

For de som har en avtale med arbeidsgiver om en kjøregodtgjørelse på 4.10,- pr km (Statens satser) , så vil det som er over standard sats være skattepliktig. Denne taksten er tilgjengelig i Quicklog under kjørebokinstillinger

I Quicklog har vi tilgjengeliggjort "Skattepliktig del av kjøregodtgjørelse” i kjørebok-rapporten.

Kjøring i Norge fom. 01.01.17 Sats per km
Vanlig bil 0 - 10 000 km (inkludert Tromsø) kr 3,50
Vanlig bil over 10 000 km (inkludert Tromsø) kr 3,50
Vanlig bil med statens sats 0 - 10 000 km kr 4,10
Vanlig bil med statens sats over 10 000 km kr 3,45
EL-bil 0 - 10 000 km kr 3,50
EL-bil over 10 000 km kr 3,50
EL-bil med statens satser kr 4,20
Vanlig bil Tromsø med statens sats 0 - 10 000 km kr 4,20
Vanlig bil Tromsø med statens sats over 10 000 km kr 3,55
   
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
   
Båt med motor fra og med 50 hk kr 7,50
Andre fremkomstmidler kr 2,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

  Satser 2016

Endringer på skatte- og avgiftsområdet etter vedtak i Stortinget: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Artikler/Statsbudsjettet-2016-Endringer-pa-skatte--og-avgiftsomradet-etter-vedtak-i-Stortinget/

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse med bil har for 2016 gått ned til 3.80,- pr km for kjøring opp til 10.000 km.

For de som har en avtale med arbeidsgiver om en kjøregodtgjørelse på 4.10,- pr km (Statens satser), så vil det som er over standard sats være skattepliktig. Denne taksten er tilgjengelig i Quicklog under kjørebokinstillinger

I Quicklog har vi også tilgjengeliggjort "Skattepliktig del av kjøregodtgjørelse” i kjørebok-rapporten.

Kjøring i Norge fom. 01.01.16 Sats per km
Vanlig bil inntil 10 000 km kr 3,80
Vanlig bil med statens sats inntil 10 000 km kr 4,10*)
EL-bil inntil 10 000 km kr 3,80
EL-bil med statens satser kr 4,20
Alle kjøretøy over 10 000 km kr 3,45
   
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
   
Båt med motor fra og med 50 hk kr 7,50
Andre fremkomstmidler kr 2,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

Satser 2015

Fra 1. januar 2011 ble skattereglene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kilometergodtgjørelse, frikoblet fra statens særavtaler. Skattedirektoratets forskuddssatser for kilometergodtgjørelse for 2015 fremgikk av forslaget til statsbudsjett, og tilsvarer de satser som nå er fastsatt i Særavtale for reiser innenlands for statens regning: https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2014-18

Kjøring i Norge fom. 01.01.15 Sats per km
Inntil 10 000 km kr 4,10*)
over 10 000 km kr 3,45*)
EL-bil kr 4,20
   
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
   
Båt med motor fra og med 50 hk kr 7,50
Andre fremkomstmidler kr 2,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet fom. 01.01.15 Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

Satser 2014

Kjøring i Norge fom. 01.01.14 Sats per km
Inntil 10 000 km kr 4,05*)
over 10 000 km kr 3,45*)
EL-bil kr 4,20
   
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
   
Båt med motor fra og med 50 hk Sats økt til kr 7,50
Andre fremkomstmidler Sats økt til kr 2,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet fom. 01.01.14 Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

2013

Kjøring i Norge fom. 01.01.13 Sats per km
Inntil 10 000 km kr 4,05*)
over 10 000 km kr 3,40*)
EL-bil kr 4,20
   
Tilhengertillegg kr 0,85
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet fom. 01.01.13 Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

2012

Kjøring i Norge fom. 01.01.12 Sats per km
1 - 10 000 km kr 3,90*)
over 10 000 km kr 3,25*)
EL-bil kr 4,10
   
Tilhengertillegg kr 0,70
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet fom. 01.01.12 Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 3,90
Passasjertillegg kr 1,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

2011

Kjøring i Norge fom. 01.01.11 Sats per km
1 - 9 000 km kr 3,65*)
over 9 000 km kr 3,00*)
EL-bil kr 4,00
   
Tilhengertillegg kr 0,60
Tillegg skogs/anleggsvei kr 0,90
Passasjertillegg kr 0,90

*)Tillegg på 5 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet
Bilgodtgjørelse kr 3,65
Passasjertillegg kr 0,90

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

  Legitimasjonskrav

Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (6):

 • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
 • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
 • formålet med reisen,
 • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
 • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
 • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
 • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

Det er arbeidstakeren selv som skal underskrive reiseregningene. Arbeidsgiveren må eventuelt vurdere om en elektronisk signatur oppfyller kravene som er satt til dette. Alle oppstillinger og reiseregninger skal oppbevares som bilag til arbeidsgiverens regnskap, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (8). Er godtgjørelsen trekkfri, skal den ikke inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Trekkfri bilgodtgjørelse skal innberettes i kode 711 på lønns- og trekkoppgaven. Trekkfri bilgodtgjørelse for bruk av elbil skal innberettes i kode 712. Beløp og antall kilometer skal oppgis.

  Passasjer- og tilhengertillegg

Det kan utbetales et tillegg per passasjer når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag, jf. "Særavtale for reiser innenlands for statens regning" (innenlandsregulativet) § 6 nr. 5. Det er et vilkår at kollegaene også er på yrkesreise/tjenestereise. Er det nødvendig med tilhenger for å frakte utstyr og materiell, som det på grunn av vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, kan det gis et tilhengertillegg, jf. innenlandsregulativet § 6 nr. 4. I kommentarene til § 6 fremgår det at dette for eksempel omfatter etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander, eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes i tilhenger.

Tillegget kan også gis når det fraktes utstyr inne i bilen der vekten av det som fraktes er minst 150 kg og/eller utgjør et volum på minst 0,5 kubikkmeter. For å godtgjøre at man har krav på et slikt tillegg, bør det fremgå av reiseregningen at det faktisk er kjørt med tilhenger og hva som ble fraktet. Hvis utstyret er fraktet inne i bilen, må det også fremgå hvor stort eller tungt utstyret er. Passasjertillegget og tilhengertillegget er trekkfritt når det utbetales sammen med trekkfri bilgodtgjørelse. Godtgjørelsen skal innberettes i kode 714.

  Pendlergodtgjørelse

Arbeidsgiveren kan trekkfritt utbetale bilgodtgjørelse til dekning av pendlers besøksreise til hjemmet, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-13 (5).

Utbetalt beløp må i så fall ikke overstige en godtgjørelse beregnet etter "pendlersatsen" som er fastsatt av Skattedirektoratet for fradrag for slike reiser (se satser bilgodtgjørelse), og arbeidstakeren må utarbeide og underskrive en oppgave med opplysninger om arbeidstakerens navn og adresse, at det er besøksreise, dato, start- og endepunkt for reisen og kjørelengde. Bilgodtgjørelse ved pendling skal innberettes i kode 721. Utbetales godtgjørelsen med en høyere sats enn den gjeldende "pendlersats", innberettes den overskytende del i kode 111-A. Dekning av pendlers besøksreise til hjemmet i form av refusjon eller naturalytelse innberettes i kode 723. Nærmere om når arbeidstaker har pendlerstatus, se pendlere og Lignings-ABC under emnet ”Bosted – skattemessig bosted”. Det gjelder særskilte bestemmelser og innberetningskoder for dekning av utlendingers reiseutgifter til besøk i hjemmet i utlandet.

  Trekkpliktig bilgodtgjørelse

- godtgjørelse som overstiger statens satser og/eller er ulegitimert

Skatteplikt JA Sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-10 a, jf. § 5-11.
Trekkplikt JA Sktbl. § 5-6 (1) a og (2), jf. § 5-6 (3) jf. sktbf. § 5-6- 12 (5).
Avgiftsplikt JA Ftrl. § 23-2, 3. ledd.
Oppgaveplikt JA Lignl. § 6-2 nr. 1 h, jf. F. 23.12.1988 nr. 1083 § 3 nr. 6 b.
Kode 153-A

Trekkpliktig godtgjørelse til arbeidstakere for kjøring i yrket behandles etter den såkalte nettometoden. Bilgodtgjørelsen sammenlignes med de kostnader som godkjennes til fradrag, og et eventuelt overskudd vil være skattepliktig.

Følgende forhold gjør at bilgodtgjørelsen skal behandles som trekkpliktig:

 • for høy kilometersats,
 • ikke oppfylt legitimasjonskravene eller
 • ikke yrkesreise (f.eks. kjøring hjem - arbeid)

Når godtgjørelsen er trekkpliktig skal den tas med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, og som hovedregel innberettes i kode 153-A på lønns- og trekkoppgaven.

Utbetales det bilgodtgjørelse for privatkjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted, skal imidlertid denne godtgjørelsen skilles ut og innberettes som lønn i kode 111-A. Bilgodtgjørelse til dekning av reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), der skattyteren arbeider for en veldedig- eller allmennyttig organisasjon eller skjøtter et offentlig politisk verv, er på visse vilkår unntatt fra skatte-, trekk-, avgifts- og oppgaveplikt. Se Gensedragningen mellom arbeidreise og yrkesreise og Lønn mv. utbetalt av veldedig/ allmennyttig organisasjon eller institusjon samt Lønn mv. utbetalt av skattefri institusjon.

  Oppsplitting

Dersom bilgodtgjørelsen er forskriftsmessig legitimert, men arbeidsgiveren har utbetalt godtgjørelsen som en fast godtgjørelse eller benyttet en sats per kilometer som overstiger statens satser, kan arbeidsgiveren innen årets utgang foreta en oppsplitting av beløpet, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-14. Den trekkfrie delen skal innberettes i kode 711 (kode 712 ved elbil), mens den overskytende delen skal innberettes i kode 153-A.

Eksempel: Legitimert bilgodtgjørelse som overstiger statens satser

Arbeidstakeren har kjørt totalt 15 320 km med egen bil i yrket i 2014. Arbeidsgiveren utbetaler bilgodtgjørelse med kr 4,20 per km. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene. Ettersom legitimasjonskravene er oppfylt kan arbeidsgiveren splitte godtgjørelsen i en trekk- og avgiftsfri del som innberettes i kode 711 og en trekk- og avgiftspliktig del som innberettes i kode 153-A.

Sum godtgjørelse: kr 4,20 x 15 320 km = kr 64 344

10 000 km x 4,05 kr 40 500
5 320 km x 3,45 kr 18 354
kr 58 854

Trekkpliktig godtgjørelse: kr 64 344 - kr 58 854 = kr 5 490

Innberetning på lønns- og trekkoppgaven:

Kode 153-A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse
Beløp: 5 490 kr
Antall km: 15 320
Kode 711 Trekkfri bilgodtgjørelse
Beløp 58 854 kr
Antall km: 15 320

  Fast bilgodtgjørelse

Enkelte arbeidsgivere utbetaler fast bilgodtgjørelse, f.eks. et fast månedlig beløp. Dette er særlig aktuelt for arbeidstakere som har utstrakt reisevirksomhet for arbeidsgiveren. Slik fast godtgjørelse er i utgangspunktet trekkpliktig og skal innberettes i kode 153-A.

Arbeidsgiveren kan unnlate å foreta forskuddstrekk ved utbetaling av fast bilgodtgjørelse dersom følgende vilkårer oppfylt, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-13 (2):

 • Arbeidstakeren må før godtgjørelsen utbetales levere et skriftlig anslag over størrelsen og arten på de forventede utgiftene. Dette skal vedlegges arbeidsgiverens regnskaper.
 • Det må skje et endelig oppgjør (avregning) mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren innen årets utgang, dvs. arbeidstakeren må levere en endelig oppgave over yrkeskjøringen til arbeidsgiveren innen årets utgang.
 • Bilgodtgjørelsen må beregnes etter statens satser for bilgodtgjørelse, og den endelige oppgaven må være i henhold til legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (6).

Eksempel: Fast bilgodtgjørelse Arbeidstakeren leverer i januar et anslag som viser at hun vil kjøre ca. 18 000 km med egen bil i yrket i året som kommer. Arbeidsgiveren anser at anslaget er korrekt og utbetaler fast månedlig kjøregodtgjørelse med kr 4 500 per md. I desember fremlegger arbeidstakeren kjørebok som viser at hun har kjørt totalt 14 500 km med egen bil i yrket i 2014. Kjøreboken tilfredsstiller legitimasjonskravene.

Fast godtgjørelse: kr 4 500 x 12 mnd = kr 54 000

10 000 km x 4,05 kr 40 500
4 500 km x 3,45 kr 15 525
kr 56 025

Trekkpliktig godtgjørelse: kr 56 025 - kr 54 000 = kr 2 025

Innberetning på lønns- og trekkoppgaven:

Kode 153-A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse
Beløp: 2 025 kr
Antall km: 14 100
Kode 711 Trekkfri bilgodtgjørelse
Beløp 55 800 kr
Antall km: 14 100